Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, leveringen, ontwerpen, ontwikkelingen en transacties tussen enerzijds Webs en Systems, hierna te vernoemen de Leverancier, en anderzijds haar Klants, hierna te vernoemen de Klant, waarnaar de Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk, met bevestiging, wordt afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomsten met de Leverancier, waarbij de Leverancier derden voor de uitvoering dient te betrekken.

3. De Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien er tussen partijen situaties voordoen welke niet worden benoemd in deze voorwaarden, dan dient deze situatie zich t e beoordelen in de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Indien de Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekend dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Leverancier in enige rlei mate van het recht zou verliezen om de naleving van bepalingen van deze algemene voorwaarde te verlangen.

6. De Leverancier is gerechtigd werkzaamheden op te schorten dan wel de ontbinding van werkzaamheden te verlangen zonder opgaaf van redenen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle Offertes en aanbiedingen opgesteld door de Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt 14 dagen na de op de offerte of aanbiedingen vernoemde datum, tenzij anders vermeld in de offerte of aanbieding. Tevens vervalt de offerte of aanbieding wanneer het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor drukfouten en schrijffouten in offertes en aanbiedingen, en kan derhalve hier ook niet aan worden gehouden.

3. De in de offerte of aanbiedingen vernoemde totaal prijzen zijn inclusief BTW, uurloon, reiskosten, administratiekosten, verzendkosten en andere heffin gen welke overheidswege worden bepaald, tenzij anders vermeld.

4. De in de offerte of aanbiedingen vernoemde leveringstermijnen zijn onder voorbehoud.

5. Bij het ondertekenen van een offerte of aanbieding is deze definitief, en zal de offerte m oeten worden uitgevoerd al dan niet met een opschorting bepaald in artikel 1 lid 7. Tevens is de Klant verplicht de betaling te voldoen, met betrekking op de voorwaarden bepaald in artikel 6.

6. De Leverancier en de Klant hebben het recht het totaal bedrag te voldoen in redelijk aan te nemen periodes, welke door beide partijen schriftelijk wordt vastgelegd.

7. Offertes en Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen

1. De Leverancier zal werkzaamheden aangaande werkzaamheden binnen 14 dagen naar bevestiging van offerte afronden, tenzij op de offerte, of anderzijds vooraf anders is aangegeven. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat deze meer tijd in beslag nemen, is de Leverancier gerechtigd de (op)leveringstermijn te verlengen.

2. De Leverancier zal levering van goedere n afronden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door uitstel van aanlevering van de aangaande goederen, meer tijd nodig is. De Leverancier is na schriftelijke opgaaf van redenen altijd gerechtigd de leveringstermijn te verlengen.

3. Voor de oplevering van programeer werk wordt geen opleveringstermijn gesteld, tenzij anders vernoemd in de offerte of aanbieding.

4. Bij het overschrijven van bovengenoemde leveringstermijnen, zal de Leverancier schriftelijk in gebreken worden gesteld. De Levera ncier zal daarbij een redelijke termijn worden gesteld om de werkzaamheden cq levering als nog te voldoen, tenzij de Leverancier begrijpelijke redenen heeft de werkzaamheden cq levering op te schorten.

5. De Leverancier heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Indien de Leverancier gegevens behoefd van de Klant voor de uitvoering van ov ereengekomen, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens juist en volledig aan de Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Garantie

1. De door de Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Leverancier kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De garantietermijn op vervanging en levering van hardware is 2 jaar. Tenzij anders aangegeven, of anders door de aard van het product , of anders door de door de producent gestelde garantie termijn.

3. De garantietermijn op werkzaamheden zoals reparaties is 2 dagen. Tenzij anders aangegeven.

4. Op de werking van programeer werk wordt geen garantie gegeven.

5. De Garantie vervalt bij het onrechtmatig gebruik, het onvakkundig gebruik en het niet nakomen van de door de Leverancier en of producent gestelde maatregelen.

6. Bij het ontdekken van schade en of gebreken binnen de gestelde garantie termijn, zal de Klant binnen 3 werkdagen de Leverancier schriftelijk op de hoogte brenge n, met een gedetailleerde beschrijving van de schade of gebrek. Waarnaar het eventuele goed binnen 7 werkdagen in ontvangst dient te zijn van de Leverancier. Bij het niet nakomen van deze termijnen vervalt de garantie. De Leverancier wordt een redelijk termijn geboden om de schade of het gebrek te herstellen.

7. Indien na onderzoek door de Leverancier blijkt dat de garantie onrechtmatig is gesteld in lid 5 van dit artikel, worden er €10,- (tien euro en nul cent) in rekening gebracht plus de te maken verzendkosten /reiskosten van het goed naar de Klant.

8. Na het vervallen van de gestelde garantie termijn zijn alle kosten voor herstel cq vervanging voor de Klant.

9. Na eventueel herstel wordt de gestelde garantietermijn niet verlengd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Geleverde goederen vallen onder eigendom van de Klant na het volledig voldoen van de overeengekomen totaal prijs.

3. De onder eigendom van de Leverancier vallende geleverde goederen aan de Klant, mogen niet bezwaard worden en di enen ten alle tijden ter beschikking te staan voor de Leverancier.

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 6. Betalingen en Incasso

1. Betaling dient te geschieden 30 dagen na de benoemde datum op de factuur, op een door de Leverancier aan gegeven wijze en in de factuur vernoemde valuta, tenzij anders vernoemd, en tenzij de Klant geen schriftelijk protest heeft ingediend bij De leverancier aangaande de factuur. De Leverancier is gerechtigd periodiek te factureren.

2. Indien de Klant in verzuim is, wordt deze herinnerd d oormiddel van een schriftelijke aanmaning. Waarnaar de Klant nogmaals 30 dagen de tijd heeft de betaling te voldoen. De betalingstermijn wordt hierbij met 30 dagen verlengt.

3. In geval van in gebreke blijven van de Klant inzake de betalingstermijn, is de Klant van rechtswege in verzuim. En is de Leverancier gerechtigd een boete-rente te hanteren van 10% per jaar.

4. De Leverancier behoud ten alle tijden het recht tot het terug vorderen van geleverde goederen, en zover mogelijk diensten en programeer werk, indien de Klant niet heeft betaald.

5. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke tra nsacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6. Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consu menten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

7. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn v an 30 dagen heeft plaatsgevonden is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klant aan Leverancier de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,–.. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Klant verschuldigd.

8. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met Klant: Wanneer betaling door een Klant niet binnen de overeengeko men termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / Klant aan Leverancier de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

9. Indien Leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Klant.

Artiekel 7. Aanspraakelijkheid

1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Klant, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Leverancier nimmer aansprakelijk.
c. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van he t werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaatswaar gewerkt wordt.
d. De door Leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Klant te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Klant geleden schade.
e. Indien de assuradeur van Leverancier om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt worden tot ten hoogst e tweemaal de aanneemsom.
f. Ten aanzien van door Leverancier geleverde software aanvaardt Leverancier geen enkele aansprakelijkheid.
g. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.
h. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van data op opslag media’s door welke oorzaak dan ook.

2. Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich t ot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Klant.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll naar boven